กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

05
เม.ย. 67
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.10 – 16.30 น. นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นประธานและวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม 4301 อาคาร 4 ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมืองพระราม 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในหลักธรรมภิบาล วัฒนธรรมองค์กร ระบบการทำงาน นโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ตลอดจนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังเป็นการเน้นย้ำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามหลักประมวลจริยธรรมกองทุนฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง