กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

24 มกราคม 65 71

ละครสั้น การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

20 พฤศจิกายน 64 193

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้จัดทำข้อมูลเรื่อง น่ารู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม และเงินสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24 มกราคม 65 71

ละครสั้น การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

20 พฤศจิกายน 64 193

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้จัดทำข้อมูลเรื่อง น่ารู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม และเงินสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง