กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (คลิก)
 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  
        (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม  (คลิก) 
        (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts  (คลิก) 
        (3) การฝึกอบรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (คลิก) 
 O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (คลิก)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (คลิก)
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (คลิก)
        - แสดงแบบวัด EIT ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่