กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

นโยบาย No Gift Policy

 O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  (คลิก)
 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  (คลิก) 
 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  (คลิก)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
        (1) คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (คลิก)
        (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (คลิก)
 O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (คลิก)

แผนป้องกันการทุจริต

 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (คลิก)
 O37 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)  (คลิก)
 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  (คลิก)